اسکیس پایه و مقدماتی

1- دوره ای است مناسب برای کلیه هنرجویان آزاد – دانشجویان رشته معماری و معماری داخلی و رشته های طراحی صنعتی و همچنین معماران و طراحان شاغل در بازار کار.

2- دوره ای است کاملا کاربردی و همچنین آکادمیک و دانشگاهی .

3- دوره ای است جهت تقویت و تمرین و قدرت دست آزاد وذهن طراحی برای هنرجویان و دانشجویان رشته معماری در کلیه مقاطع و ارشد .

4- دوره ای است کاربردی مناسب بازار کار برای طراحان و معماران جهت پرزانته هر چه بهتر و معمارگونه تر طرحها و آثار خود به کارفرما در پروژه های عمرانی و معماری . 

5- دوره ای است که در آن به آموزش و بیان کلیه مباحث پایه و اولیه هنرهای تجسمی همگن با شاخه معماری و زیر شاخه های مربوطه به زبان ساده و گویا ترین روش ممکن پرداخته می شود و آمادگی لازم جهت ادامه دوره های پیشرفته حرفه ای کاربردی و آزمون ارشد را فراهم می نماید .

6- دوره ای است که به صورت خصوصی 1 الی 2 هنرجو ثبت نام می گردد .

7- دوره ای است که به صورت نیمه خصوصی 2 الی 4 هنرجو ثبت نام می گردد .

8- دوره ای است که به صورت غیر حضوری نیز ثبت نام می گردد .

1- مبانی اسکیس و عناصر اولیه طراحی دست آزاد : نقطه – خط – بافت – هاشور – اشکال – احجام – فرمها دو بعدی.

2- اسکیس و اصول طراحی با دست آزاد پلان های ساده و سایت پلانها و همچنین سیستم های تصویری هندسی سه نما و نما و مقاطع با ادراک خطوط و اشکال مختلف با تکنیک راندو مداد و روان نویس و ماژیک تلفیقی.

3- اسکیس و اصول طراحی با دست آزاد پرسپکتیو با خطوط موازی در معماری و معماری داخلی با تکنیک راندو تک رنگ تلفیقی مداد روان نویس و ماژیک مشکی.

4- اسکیس و اصول طراحی با دست آزاد عناصر و المانهای معماری و طبیعت مانند انسان – درختان – آسمان – متریال و غیره با تکنیک راندو تک رنگ تلفیقی ماد روان نویس و ماژیک مشکی.

5- اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیو یک نقطه ای در دید ناظرهای مختلف وخاص در فضاهای معماری و معماری داخلی با تکنیک راندو تک رنگ تلفیقی مداد روان نویس و ماژیک مشکی.

6- اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیو یک نقطه ای در دید ناظرهای مختلف وخاص در فضاهای معماری و معماری داخلی با تکنیک راندو با ماژیک رنگی.

7- اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیو دو نقطه ای در دید ناظر های مختلف و خاص در فضاهای معماری و معماری داخلی با نکنیک راندو تک رنگ تلفیقی مداد روان نویس و ماژیک مشکی.

8- اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیو دونقطه ای در دید ناظرهای مختلف وخاص درفضاهای معماری ومعماری داخلی با نکنیک راندو رنگی ماژیک.

9- اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیو سه نقطه ای در دید ناظرهای مختلف وخاص در فضاهای معماری و معماری داخلی با نکنیک راندو تک رنگ تلفیقی مداد روان نویس و ماژیک مشکی.

10- اسکیس و طراحی دست آزاد پرسپکتیوسه نقطه ای دردید ناظر های مختلف و خاص در فضاهای معماری و معماری داخلی با نکنیک راندو رنگی و ماژیک.

روز
ساعت
ظرفیت
کد کلاس
یک شنبه - سه شنبه
17:30 تا 19:30
1 الی 4 نفر
BP-1
دوشنبه - چهارشنبه
17:30 تا 19:30
1 الی 4 نفر
BP-2ثبت نام